Zapytanie ofertowe na serwis i konserwacje wentylacji mechanicznej.

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa firmy z zapytaniem ofertowym w zakresie serwisu i konserwacji wentylacji mechanicznej firmy aereco

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przedmiotem przetargu jest wyłonienie firmy do wykonania prac w zakresie: konserwacji oraz serwisu wentylacyjnej mechanicznej firmy aereco

BUDYNEK
Budynek mieszkalny wielorodzinny o 6 lub 8 kondygnacjach nadziemnych, z częścią usługową w parterze oraz garażem podziemnym na kondygnacji -1 i -2.

OPIS INSTALACJI
– wyciągowe kratki wentylacyjne w lokalach (ok.590 szt.);
– wentylatory dachowe aereco (65 szt.) – typu C.VEC 750 oraz C.VEC 1500
– rozdzielnie zasilająco – sterujące do wentylatorów;
– kanały wentylacyjne (od kominów do wentylatorów).

PRZEGLĄDY

Raz do roku wraz z protokołem przeglądowym i wpisem do książki przeglądu budynku.


ZAKRES
1. Kratki wentylacyjne:
 – pomiar skuteczności wentylacji za pomocą anemometru;
 – kontrola poprawności zainstalowania kratek.
2. Wentylatory:
 – oględziny ogólne (stan obudowy, korozja, podpory, mocowania itp.);
 – kontrola poprawności pracy podzespołów (silnik, łożyska, wirnik itp.);
 – kontrola stanu okablowania i podłączeń obwodów elektrycznych.
3. Rozdzielnie:
 – kontrola stanu okablowania i podłączeń obwodów elektrycznych;
 – kontrola i ewentualne po dokręcanie styków zabezpieczeń i styczników;
 – kontrola pracy programatorów czasowych i regulatorów obrotów.
4. Kanały wentylacyjne:
 – kontrola stanu połączeń elastycznych pomiędzy kanałami a wentylatorami;
 – kontrola instalacji kanałów wentylacyjnych (stan podpór, izolacji itp.).

WYNAGRODZENIE
Wszelkiego rodzaju prace wynagradzane są według stałej sumy zryczałtowanej ustalonej przy podpisaniu umowy. Cena zryczałtowana nie może ulec zmianie z tytułu podwyżek cen i płac. W sumie zryczałtowanej zawarte są również wszystkie prace organizacyjne niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy. Stała cena zryczałtowana obowiązuje w czasie obowiązywania umowy. Zleceniobiorca uwzględnił w ryczałtowej cenie kontraktowej ewentualne podwyżki cen materiałów, wynagrodzeń i innych składników kosztów.

PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferent winien zapoznać się z nieruchomością poprzez dokonanie wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu. Oferent ma prawo do wglądu do specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej. Sporządzenie ofert jest dla Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Kazimierza 60 niewiążące i nie podlega wynagrodzeniu.

Cena ofertowa winna obejmować następujące świadczenia:
– przegląd wentylacją mechanicznej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi (uprawnienia sanitarne) – art. 62 Prawa Budowlanego.
– przystąpienie do naprawy w przypadku awarii w ciągu 24 godzin,
– utrzymywanie zapasu niezbędnych części i urządzeń zamiennych,
– udzielenie Zleceniodawcy wszelkich informacji o stanie i obsłudze urządzeń.

Oferta winna obejmować wszelkie koszty i opłaty wymagane przepisami prawa i umowy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Zaoferowane ceny są ostateczne. Zmiany kosztów wykonawcy (podwyżki płac, podwyżki cen materiałów, kosztów użycia sprzętu zwiększenia nakładów na świadczenia socjalne etc.) nie uprawiają do zmian cen przedstawionych w ofercie.

Składając ofertę oferent oświadcza, że są mu znane wszystkie okoliczności dostarczenia usług. Oferent gwarantuje wysoką jakość realizowanych prac. Oferent zobowiązuje się do używania materiałów wolnych od wad, zgodnych z normami polskimi oraz do wykorzystania najnowszych technologii możliwych do zastosowania przy aktualnym stanie wiedzy technicznej.

Wspólnota Mieszkaniowa Jana Kazimierza 60 zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Roszczenie w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Kazimierza 60 o nie przyjęcie oferty z jakiegokolwiek powodu zostanie odrzucone.

ADRES ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ DANE TELEADRESOWE

Wspólnota Mieszkaniowa Jana Kazimierza 60
ul. Jana Kazimierza 60
01-248 Warszawa

Na oferty czekamy do 28 października 2022 roku.

W przypadku, dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy: wspolnota(at)janakazimierza.com (adres do kontaktu, jak również wysłania oferty).

z poważaniem,
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Jana Kazimierza 60

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.